Damaso de la Cruz Pons - Ingeniero Industrial - Menorca
 
   

SERVEIS A CLIENTS I PÚBLIC EN GENERAL:

 • Elaboració de Projectes.
 • Elaboració de certificats d´instal·lacions, de solidesa, etc.
 • Confecció i delineació de plànols.
 • Elaboració d´informes, peritacions, valoracions, etc.
 • Seguiment d´execució de projectes, obres i instal·lacions.
 • Elaboració de documents tècnics.
 • Sol·licitud Permís d´Obra.
 • Sol·licitud Llicència d´instal·lació.
 • Sol·licitud Llicència d´Obertura i Funcionament.
 • Tramitació i seguiment d´expedients administratius en diversos Organismes Oficials, Ajuntaments, Conselleria d´Indústria, Consell Insular, Conselleria de Turisme, Conselleria de Sanitat, Direcció general d´Arquitectura, etc.
 • Assessorament Tècnic, Econòmic i Administratiu, relatiu a Projectes, Normes i Reglaments tramitacions, etc.
 • Assessorament en general en qüestions tècniques i Administratives Diverses

SERVEIS A PROFESSIONALS (ARQUITECTES, ENGINYERS, ETC)

 • Assessorament en projectes i/o disseny d´instal·lacions.
 • Col·laboració en la fase de Redacció de Projectes.
 • Col·laboració en la Direcció facultativa d´Obres i/o Instal·lacions.
 • Assessorament Tècnic en general.
 • Assessorament en interpretació i aplicació de normativa tècnica: REBT Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, RITE Reglament d´Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, CTE Codi Tècnic de l´Edificació, Reglament de Protecció Contra Incendis en Establiments Industrials, Etc

SERVEIS A INSTAL·LADORS

 • Serveis de Delineació i Elaboració de documentació tècnica diversa, UDIT, etc.
 • Tramitació de documentacions Conselleria d´Indústria i altres organismes Oficials.
 • Assessorament Tècnic en general.
 • Assessorament en interpretació i aplicació de normativa tècnica: REBT Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, RITE Reglament d´Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, CTE Codi Tècnic de l´Edificació, Reglament de Protecció Contra Incendis en Establiments Industrials, Etc
 
castellano català